شناسنامه

 ما گروهی از ایرانیان، پشتیبان موارد زیرهستیم:
*- لغومجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه
*- آزادی کلیه زندانیان سیاسی
*- لغو حجاب اجباری و لغو قوانین تبعیض جنسیتی
*- آزادی تشکلات سیاسی، صنفی، اجتماعی و مذهبی
*- جدایی دین از سیاست
*- برابری همه ی افراد جامعه درمقابل قانون
*- آزادی بیان، عقیده و مطبوعات 
*- آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی رایگان

لطفا پیشنهاد ها و نوشته های خود را به آدرس زیر بفرستید   و یا خود شما در قسمت همگانی  دیدگاه ها و گفتگوها
 چاپ کنید
defendiran@yahoo.ca

دیدگاه ها
نقطه نظرها و نوشته های شما - شرکت همگان آزاد است
به ما به پیوندید Like با کلیک کردن روی دکمه ی
آخرین تغییرات: April 20, 2013